BEKENDMAKINGEN 2021

Documenten

BEK.MIN OWC.CDS.jpg 07-01-2021 | jpg bestand ( 53 kB )

Bekendmaking scholen gesloten_updated..pdf 18-01-2021 | pdf bestand ( 445 kB )

Bekendmaking OAS Beurzen.pdf 22-01-2021 | pdf bestand ( 242 kB )

SPN Atjonie Boardingschool 20210126.pdf 28-01-2021 | pdf bestand ( 129 kB )

SPN Horeca Equipment 20210208 (002).pdf 09-02-2021 | pdf bestand ( 132 kB )

Bekendmaking Staatsexamens 2021.pdf 19-02-2021 | pdf bestand ( 512 kB )

Bekendmaking hervatting onderwijsproces.pdf 19-02-2021 | pdf bestand ( 580 kB )

Bekendmaking Paasvakantie.pdf 17-03-2021 | pdf bestand ( 417 kB )

Bekendmaking Verlenging Staatsexamens.pdf 30-03-2021 | pdf bestand ( 254 kB )

Bekendmaking Vals Bericht.pdf 07-04-2021 | pdf bestand ( 475 kB )

Bekendmaking Registratie vervoerders04082021.pdf 08-04-2021 | pdf bestand ( 2,25 MB )