SCHOOLLEIDERS VAN HET LBO PRESENTEREN NETWERK RESULTATEN

SCHOOLLEIDERS VAN HET LBO PRESENTEREN NETWERK RESULTATEN

12-09-2019

Schoolleiders van het Lager Beroepsonderwijs presenteren resultaten schoolleidernetwerken
(SLNs)
In juni 2017 lanceerde het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs (ODB) in samenwerking met CENASU
en VVOB een landelijk systeem van LBO-schoolleidernetwerken (SLN). Het netwerksysteem is erop
gericht LBO-schooldirecteurs te versterken op het vlak van hun onderwijskundig leiderschap en
draagt bij tot het versterken van de kwaliteit van het Lager Beroepsonderwijs in Suriname.
In het schooljaar 2018-2019 werden de schoolleidernetwerken voor het tweede opeenvolgende jaar
georganiseerd binnen het LBO: de directeurs van 50 LBO scholen werden wederom samengebracht in 7
netwerken om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen over de uitdagingen waar zij als schoolleider
voor staan. Elk netwerk werd ondersteund door 2 trekkers (waarvan 1 back-up) die dit jaar opnieuw een
training hebben gevolgd in het faciliteren van de schoolleidernetwerken.
Tijdens de eerste sessie van het netwerk, werden de thema’s geïdentificeerd waaraan elk netwerk
doorheen het jaar zou werken. De keuze viel onder meer op de aanpak van gedragsproblemen bij
leerlingen, huiswerkbevordering en de leerkracht als rolmodel. In de tweede sessie lag de focus op het
bedenken van creatieve oplossingsmogelijkheden en het selecteren en implementeren van een (1)
oplossing. In de laatste sessie zijn de behaalde resultaten geëvalueerd.
Aanvullend op de zelfgekozen thema’s, werden 2 korte modules georganiseerd om de schoolleiders
aanvullende, relevante kennis aan te bieden die ze konden inzetten binnen en/of buiten de school.
Afgelopen jaar was de focus van deze inhoudelijke sessies het Milieu en de Ouderparticipatie ten
aanzien van onderwerpen als Gender, Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten en
Gender gerelateerd geweld.
Op zaterdag 31 augustus 2019 presenteerden de LBO-schoolleidernetwerken de resultaten van het
tweede netwerkjaar. Ervaringen over de toepassing van de methodiek, belangrijke lessons learned
over de geïdentificeerde thema’s en een aantal tips om gemeenschappelijke uitdagingen in de LBOscholen aan te pakken, werden gedeeld met de leden van andere netwerken en stakeholders uit het
beroepsonderwijsveld in Suriname.
Na een evaluatie van dit tweede jaar worden de positieve elementen meegenomen om vervolgens in het
nieuwe netwerkjaar 2019-2020 door te gaan met het netwerksysteem. De schoolleiders uit alle 50
LBO-scholen zullen dan opnieuw samen komen om gericht te werken aan oplossingen voor
gemeenschappelijke uitdagingen. De eerste bijeenkomst is voorzien voor het eerste kwartaal van het
komend schooljaar.
Het systeem van schoolleidernetwerken wordt gefinancierd met steun van de Europese Unie, de
Belgische Federale overheid en de Vlaamse overheid.